ShareDoc

Je bent net op een 90-minuten durende reis meegenomen van een vrouw die middenin een oorlogsgebied lesgeeft aan kinderen. Ze heeft haar meest intieme gedachten, dromen en angsten met je gedeeld. Je hebt haar leren kennen en bewondert haar moedigheid. Je wilt wat DOEN, maar dat kan niet: documentaire protagonisten delen hun verhaal, niet hun contact informatie. Maar wat nou als dit wel kon?


 verbindt je met de alledaagse helden die jouw steun nodig hebben

 'Share Dot Doc’: Connecting the dots between documentaries and the sharing economy.

Stichting Share.Doc stelt zich als doel het gat tussen de wereld van documentairefilms, filantropie en participatie te overbruggen. Want waar filmmakers zo ontzettend goed in zijn; emoties en empathie teweeg brengen, is wat de wereld van goede doelen nodig heeft om een donateur aan zich te binden. Dit wordt gedaan door impactvergroting: het persoonlijke verhaal uit een documentaire wordt ingezet voor een groter doel.

Share.Doc maakt door middel van een online platform en app steun mogelijk aan goede doelen in de vorm van individuele donaties en participatie. De protagonisten uit internationale documentaires die op het Share.Doc platform staan ingeschreven, worden verbonden met goede doelen die zich inzetten voor personen uit eenzelfde situatie. Dit noemen wij matched funding. Documentaire filmliefhebbers kunnen na het zien van een documentaire een geld donatie doen of meedoen aan een actie. Denk bijvoorbeeld aan een handtekeningenactie of twitteractivisme. Door te verbinden draagt Share.Doc bij aan de Duurzame Werelddoelen van de VN, welke terug te vinden zijn onder de verschillende thema’s op het Share.Doc platform.

Share.Doc is het eerste internationale platform ooit dat het mogelijk maakt in actie te komen na het zien van een documentaire. Het platform maakt het voor bewuste documentaire liefhebbers mogelijk om wat ze voelen om te zetten in actie. 

Lees meer over de context voor het project
Anne Marie Borsboom is de trotse founder van Share.Doc. Met meer dan 30 jaar ervaring als een filmmaker, zij was een van de eerste cameravrouwen in Nederland en heeft voor diverse regisseurs gewerkt. Tijdens haar carrière heeft ze met filmfestival curatoren en filmmakers over de hele wereld gesproken, wat tot het idee leidde een platform te creëren dat documentairemakers en hun publiek de mogelijkheid geeft iets terug te geven. Share.Doc is het resultaat van haar reis als filmmaker.

Lees meer over de founder

 
Anne Marie Borsboom  

 

Budget
Share.Doc is een non-profit organisatie. Subsidies worden aangevraagd voor de eerste twee jaar. We willen dat Share.Doc uiteindelijk een financieel onafhankelijk platform wordt. Inkomsten zullen gegenereerd worden door middel van een kleine commissie op de donaties plus een 'doneer wat je wilt' optie wanneer filmmakers en goede doelen zich opgeven voor het platform. Daarnaast zullen organisaties de mogelijkheid krijgen te adverteren op de Share.Doc website tegen betaling. Kosten blijven beperkt tot het bouwen en onderhouden van het platform, marketing en promotie. 

 

ANBI gegevens

Naam instelling: ShareDotDoc

RSIN/ficaal nummer: 859913909

Contact: info@sharedotdoc.com

Doelstelling: Onze doelstelling is om van het microniveau van een documentaire verhaal, macro impact te bereiken via Ngo’s en fondsen. Een van de speerpunten van de stichting is financiële steun mogelijk te maken aan sociaal bewogen groepen, om zo bij te dragen aan de Duurzame Werelddoelen. Dit kunnen vrouwen fondsen en -organisaties, Ngo’s, lokale- en maatschappelijke organisaties zijn, waaronder wordt verstaan binnen- en buitenlandse organisaties die werkzaam zijn op het charitatief, maatschappelijk, emancipatoir, en/of cultureel gebied. Ook kunnen deze goede doelen oproepen tot participatie doen. De documentaires zijn doel en middel tegelijk.  De documentaire protagonist en goede doelen ontvangen het geld zoals dat bij crowdfunding gebruikelijk is. Met als verschil dat de protagonist ook de donaties ontvangt indien het streefbedrag niet gehaald is. De goede doelen die aan de documentaire zijn gekoppeld blijven open voor donaties nadat het streefbedrag voor de protagonist is behaald. Share.Doc fungeert hierbij als doorgeefluik, niet als fonds. 

Beleidsplan: 

Middelen van de stichting

Share.Doc is een platform dat dienend opereert. De stichting functioneert door middel van een online platform die als functie heeft verschillende partijen bij elkaar te brengen: film- en documentairemakers, documentaire publiek in de vorm van potentiële donateurs en/of vrijwilligers, en goede doelen. Share.Doc werkt alleen met erkende goede doelen, omdat deze worden gescreend en gemonitord. Share.Doc kiest hiervoor omdat elk land met andere keurmerken werkt, zoals Nederland het CBF en ANBI heeft.

De donatie aan de documentaire protagonist zal worden uitgekeerd door het goede doel dat met hen is gematcht. Hiermee is de monitoring gewaarborgd voor Share.Doc. Documentairemakers en goede doelen worden gevraagd een bijdrage te leveren (pay what you like) bij inschrijving, om het platform draaiende te houden. Het plan is Share.Doc eerst als app te lanceren, daarna als online platform. 

Bijdragen

Share.Doc biedt verschillende opties voor het doen van donaties. Donaties worden procentueel verdeeld, waarbij een deel naar de documentaire protagonist gaat en een deel naar het goede doel dat aan de documentaire verbonden is. De donateur maakt zelf een keuze in de procentuele verdeling van zijn/haar donatie. Het streefbedrag wordt aangegeven door de filmmaker. De filmmaker kent zijn/haar protagonist en diens behoeften en kan daarom het streefbedrag het beste inschatten. Een toetsingscommissie samengesteld door Share.Doc zal een screening uitvoeren als het streefbedrag van de protagonist/filmmaker meer dan €5000,- bedraagt.

Publiciteit

De stichting geeft bekendheid aan haar activiteiten onder meer via promotiekanalen van filmfestivals, filmdistributeurs, film- en documentairemakers, goede doelen, en pers. Filmfestivals/films zijn publiciteit genererende evenementen die ieder jaar wereldwijd opnieuw plaatsvinden. Daarmee bouwen we op bestaande netwerken. Daarnaast zal er enigszins promotie gemaakt worden via betaalde kanalen, zowel offline als online. Omdat promotie vooral via bestaande kanalen zal plaatsvinden rekenen we erop dat publiciteit- en marketingkosten relatief laag kunnen blijven.

Bestuurskosten

Er wordt naar gestreefd de kosten te beperken tot kantoorbenodigdheden, publiciteit en vergoeding van werkzaamheden om het platform draaiende te houden, op basis van maand- of weekloon of inhuur van freelance personeel tegen een uur- of dagtarief. Werkzaamheden omvatten voornamelijk het draaiende houden van het platform: inkomende aanvragen toetsen en controleren en contact met goede doelen die aan het platform verbonden zijn. De stichting wil uiteindelijk toewerken naar een circulair verdienmodel: een percentage van 7% van de donaties wordt gebruikt om het platform draaiende te houden, zonder winstoogmerk. De  subsidies worden de eerste twee jaar gebruikt voor het opstarten van het platform. Onze doelstelling is niet van subsidies afhankelijk te blijven.

Bestuurssamenstelling: De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden; Jose Smits (voorzitter), Ada Vermeer-Janse (penningmeester) en Iris Weges (secretaris)

Beloningsbeleid: 

Het bestuur van stichting ShareDotDoc bestaat uit een directeur-bestuurder; Anne Marie Borsboom. Voor haar werkzaamheden ontvangt de directeur-bestuurder slechts op grond van een arbeidsrelatie met de stichting een vergoeding. De arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder worden vastgelegd door de raad van toezicht en vastgelegd in een overeenkomst tussen de directeur-bestuurder en de stichting waarin diens arbeidsrelatie met de stichting is vastgelegd. Een redelijke vergoeding voor de door de directeur-bestuurder ten behoeve van de stichting gemaakte kosten is toegestaan. 

Leden van de raad van toezicht hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De raad van toezicht kan besluiten tot het toekennen van een niet-bovenmatige beloning aan een of meer leden van de raad van toezicht. Dit zal bepaald worden zodra er subsidie is toegekend.

Uitgeoefende activiteiten: Tot heden bestaan de activiteiten van Stichting ShareDotDoc voornamelijk uit het doen van subsidie aanvragen en uitzetten van een bedrijfsplan.